KOED nieuws


Nieuwsbrief 2015-1

Geplaatst 27 jan. 2015 05:02 door Jan Wind   [ 1 feb. 2015 03:19 bijgewerkt ]

Op de ledensite vindt u:
  • notulen van de ALV 2014 (op de pagina ledenvergaderingen), 
  • de exploitatierekening en de balans 2014 (onder financieel),

    en op de pagina nieuwsbrieven:
  • informatie over de KOED LinkedIn groep, 
  • plannen voor 2015, 
  • mogelijkheid voor een extra bestelling van het herinneringsboek ED, 
  • informatie over toezending per email van de ledenlijst, 
  • de werkgroep toekomst KOED/VOOTD en 
  • verzoek om betaling van de contributie 2015 Bestuurswisseling

Geplaatst 5 dec. 2014 08:57 door Jan Wind   [ 6 dec. 2014 03:53 bijgewerkt ]

Tijdens de ALV van vrijdag,14 november 2014, is het bestuur van de KOED, na 8 jaar in functie te zijn geweest, afgetreden en opgevolgd door een nieuw bestuur.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:
CDRE b.d. J. (Jelle) Snoeks, voorzitter;tel:023 5275125, e-mail: jelle.snoeks@gmail.com
KTZE b.d. J. (Hans)van der Wal, secretaris;gegevens,zie secretariaat
KTZE b.d. C.P. (Pieter)Rol, penningmeester, tel: 072 8506445, e-mail: cpr@quicknet.nl

Het adres van het secretariaat is:
Goudenregenzoom 178, 2719 HE Zoetermeer
T: 079-3611842
E: secretaris@koed.nl

Het nieuwe bestuur is direct in functie getreden. 
Najaarsactiviteiten 2014

Geplaatst 13 sep. 2014 12:40 door Jan Wind   [ 15 sep. 2014 04:41 bijgewerkt ]

Op de ledensite vindt u de nadere informatie over de najaarsexcursie en ALV op 14 november 2014 in Amsterdam.

Verder vindt u in de brief over de najaarsactiviteiten informatie over de bestuurswisseling, het herinneringsboek ED en opties voor toekomst van de KOED na de samenvoeging van WD en TD. 


Herinneringsboek ED

Geplaatst 13 sep. 2014 12:31 door Jan Wind   [ 13 sep. 2014 12:32 bijgewerkt ]

In het najaar van 2014 wordt het Herinneringsboek van het Korps van de Elektrotechnische Dienst uitgegeven. Het boek is samengesteld uit bijdragen van leden van de Kring van Oud ED officieren die hun herinneringen aan hun tijd in de Koninklijke Marine op schrift stelden. Het is vooral bedoeld om vast te leggen hoe het Korps ED Officieren de Koninklijke Marine hielp opbouwen en ondersteunen. De bijdragen handelen allemaal in een periode voor 1985. De eindredacteur van het boek is de heer S.G. Nooteboom, KTZE b.d..

Het eerste deel van het boek wordt gevormd door een beschrijving van de geschiedenis van het Korps ED Officieren, gezien door de ogen van degenen die het meemaakten. Daarbij ligt het accent op de techniek en de beleving daarvan door de ED Officieren. Het tweede deel is een verzameling van verhalen en artikelen die veeleer de mens en de organisatie van de Koninklijke Marine in de tweede helft van de twintigste eeuw centraal stelt. Hier komen de meer persoonlijke kanten van de auteurs naar voren. Door het hele boek blijft de techniek altijd op de achtergrond aanwezig.

Velen zullen hun eigen ervaringen in dit boek herkennen, er met genoegen in lezen en oude herinneringen ophalen.

Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven en kan alleen via voorinschrijving worden besteld. Indien u belangstelling voor dit boek heeft, wordt u verzocht dit voor 1 oktober a.s. kenbaar te maken bij dhr. A.A.A. Wijkamp, KLTZE b.d. , e-mail a.a.a.wijkamp@ziggo.nl

Hij zal u vervolgens informeren over de bestelprocedure

Nieuwsbrief najaar 2014

Geplaatst 19 aug. 2014 02:12 door Jan Wind   [ 15 sep. 2014 04:42 bijgewerkt ]

Op de ledensite treft u de najaarsnieuwsbrief aan waarin informatie over de najaarsexcursie en ALV op 14 november 2014 in Amsterdam.
Verder vindt u in de nieuwsbrief informatie de kandidaten voor het nieuwe bestuur, achtergronden over de samenvoeging van de WD en TD en de afronding van het herinneringsboek ED. Uiteraard is ook in de nieuwsbrief vermeld welke nieuwe leden zijn toegetreden. 


Samenvoeging WD/TD

Geplaatst 19 aug. 2014 02:05 door Jan Wind   [ 19 aug. 2014 02:07 bijgewerkt ]

Op 7 mei jl. vond de oprichtingsceremonie plaats van de nieuwe Technische Dienst. Hiermee werden de korpsen ED en TD opgeheven. De ceremonie stond onder leiding van vice-admiraal M.J.M. Borsboom, Commandant Zeestrijdkrachten. Hij lichtte de achtergronden van de samenvoeging van de WD en TD toe. Verder bedankte hij de beide korpsen voor de belangrijke bijdrage die deze korpsen hebben geleverd hebben voor de opbouw en instandhouding van de Koninklijke Marine. 


Achtergronden van de oprichting van de nieuwe Technische Dienst

Techniek binnen de Koninklijke Marine

De marine beschikt over hoogwaardig technisch materieel om haar taken uit te voeren. Schepen, boten, vaartuigen en helikopters zijn in staat langdurig onder zware omstandigheden te opereren. Die inzet vereist goede technische ondersteuning. Hiervoor is het technisch domein van de marine verantwoordelijk.

Het technisch domein omvat twee diensten: de Technische Dienst (TD) en de Wapentechnische Dienst (WD). De eerste dienst is verantwoordelijk voor de platformsystemen, de tweede voor de sensor-, wapen- en commando (SEWACO) systemen.

De mannen en vrouwen van de TD en de WD zijn samen met hun burgercollega’s nauw betrokken bij de specificatie, de verwerving en de instandhouding van het materieel. Zij zijn niet alleen werkzaam binnen het Commando Zeestrijdkrachten, maar ook bij andere defensieonderdelen zoals de Defensie Materieel Organisatie.

Aanleiding tot herinrichting
De TD en de WD hebben elk een eigen bedrijfsvoering, opleidingsstructuur en cultuur. Ook in materieel opzicht zijn de bedrijfsprocessen in beide werkvelden veelal verschillend. Met het oog op de toekomst dient het technisch domein rekening te houden met drie tendensen.

a.       Technologische ontwikkelingen
Een hedendaags marineschip is vanuit technisch oogpunt nu nog gedefinieerd als een combinatie van platform- en SEWACO-systemen. Van oudsher was deze indeling ook te verklaren vanuit de andersoortige technieken die in elk werkveld de boventoon voerden. Echter door de technologische ontwikkelingen, waaronder de voortschrijdende digitalisering, zijn beide systeemgroepen in technisch opzicht dichter naar elkaar toe gegroeid en is er op veel plaatsen al sprake van overlap. Ook leidt de digitalisering tot vernetwerking van de bedrijfsvoering, zowel binnen de eenheid, met eenheden onderling, als ook met de walondersteuning. De technologische vooruitgang dwingt de technische bedrijfsvoering dan ook naar een integrale benadering.

b.       Schaars technisch personeel
De marine kampt, net als de overige defensieonderdelen, met het probleem dat het steeds moeilijker wordt voldoende technisch personeel te werven. Gezien de demografische ontwikkelingen is dit bijna zeker een blijvend probleem. De marine moet zich er daarom op voorbereiden dat voor de technische ondersteuning van haar operationele eenheden zo optimaal mogelijk van het beschikbare technisch personeel gebruik moet worden gemaakt.

c.       Krimpende defensiebudgetten
Defensiebudgetten staan reeds jaren onder druk, waardoor steeds meer nadruk komt te liggen op het maximale te bereiken tegen minimale kosten. Herinrichting van het technisch domein levert een bijdrage aan dit streven.

Gelet op het voorgaande is de huidige scheiding van twee diensten niet langer houdbaar. Deze constatering is voor Commandant Zeestrijdkrachten reden geweest opdracht te geven tot herinrichting van het technisch domein van de marine.

Uitvoering herinrichting
De herinrichting van het technisch domein vindt plaats in een programmastructuur. Het programma omvat projecten op het gebied van bedrijfsvoering, personeel, opleidingen, materieel en kennismanagement en duurt tot eind 2015 waarna de lijnorganisatie het werk voortzet.

Een belangrijk onderdeel van het programma is de integratie van de TD en de WD. Die integratie gebeurt in stappen. De eerste stap betreft de samenvoeging van beide diensten tot één dienst.

Oprichting van één dienst
De ceremoniële oprichting van één technische dienst is het startsignaal voor de inrichting van één technisch team en het begin van de geïntegreerde werving en vorming van nieuw technisch personeel. Na de oprichting worden volgende stappen gezet. Die stappen gaan in de richting van een vernieuwde bedrijfsvoering, ondersteund door een aangepaste opleidingsstructuur, goed ondersteunend materieel en met een goede inzet en opbouw van het personeelbestand.

Naam en onderscheidingsteken
De nieuwe dienst krijgt de naam ‘Technische Dienst’ en het hier afgebeelde onderscheidingsteken.

Het nieuwe onderscheidingsteken is samengesteld uit de elementen van de onderscheidingstekens van de voormalige TD en WD en symboliseert het samengaan van beide diensten.Overlijden KTZE titulair b.d. V.E.G. Ulrich

Geplaatst 17 dec. 2013 22:53 door Jan Wind   [ 17 dec. 2013 22:53 bijgewerkt ]

Op donderdag 12 december 2013 is ons kringlid de heer V.E.G.Ulrich, KTZE titulair b.d., op 85-jarige leeftijd overleden.

De uitvaartviering wordt gehouden op vrijdag 20 december om 13.00 uur in de H.H.Petrus en Pauluskerk, Hengevelderstraat 24 te Goor. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aan de Iependijk te Goor. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in café restaurant de Bebsel naast de kerk.
Als u aan de plechtigheid deelneemt, dan wordt u gevraagd een bloem mee te nemen en deze bij het graf van de heer Ulrich neer te leggen.

Correspondentieadres:   
Mevr. M. Ulrich-Madlener
Markelose weg 1-17
7471 JB Goor

Najaarsexcursie 2013 en ALV

Geplaatst 16 okt. 2013 04:18 door Jan Wind   [ 16 okt. 2013 04:18 bijgewerkt ]

Op de ledensite treft u de najaarsnieuwsbrief aan waarin informatie over de najaarsexcursie en ALV op donderdag 21 november a.s. in de voormalige officiersmess (gebouw 147) van de Frederikkazerne in Den Haag
Verder vindt u in de nieuwsbrief informatie over de voortgang van het herinneringsboek ED en een oproep voor nieuwe bestuursleden, die vanaf 2014 het roer willen overnemen.

NB. De inschrijving voor de najaarsexcursie is inmiddels gesloten

Overlijden CDRE b.d. J.L. Hartkamp

Geplaatst 25 aug. 2013 03:04 door Jan Wind   [ 25 aug. 2013 03:05 bijgewerkt ]

Op donderdag 22 augustus 2013 is ons kringlid CDRE b.d. J.L. Hartkamp op 77 jarige leeftijd overleden.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 29 augustus a.s. te Rijswijk.
Nadere gegevens vindt u in bijgaande rouwcirculaire.

De kring zal vertegenwoordigd zijn bij de afscheidsplechtigheid.

Saamhorigheidsdag Koninklijke Marine 20 juni

Geplaatst 23 apr. 2013 00:35 door Jan Wind   [ 23 apr. 2013 00:42 bijgewerkt ]

In het kader van het 525-jarig bestaan organiseert de KM een saamhorigheidsdag op donderdag 20 juni a.s. voor het huidige en het voormalige personeel van de KM. Het programma op deze dag vangt om 13.00 uur aan. Naast de mogelijkheid om oude bekenden te ontmoeten zijn er diverse activiteiten, o.m. het optreden van de Marinierskapel.

Meer informatie vindt u op de website www.marine525.nl , waar u zich kunt inschrijven voor deze dag.

Uiteraard kunt u ook oud-collega’s die geen KOED lid zijn, attent maken op deze saamhorigheidsdag.

1-10 of 36